Hjälp om tillgänglighet | Platskarta | Kontakta oss | KUNDSERVICE RING 031-3889300
Sverige Change Country
Hem  |  Indikationer  |  Produkter  |  Kliniska bevis  |  För patienter  |  Kundservice
Du befinner dig här: Hem > Rättsligt meddelande
Skriv ut

Upplysningar

KCI Medical AB
Möbelgatan 4
431 33 Mölndal
Sverige

Tel: +46 8 544 996 90
Fax: +46 8 544 996 91

KCI Medical AB är ett aktiebolag registrerat i
Sverige med organisationsnummer: 556598-0694
VAT nummer: SE5565980694-01

--
 

ANVÄNDARVILLKOR


VÄNLIGEN LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA. Denna webbplats ägs och drivs av KCI, vilket definieras som Kinetic Concepts, Inc. och alla dess världsomspännande dotterbolag och filialer, men inte begränsat till, KCI USA, Inc., KCI Licensing, Inc., KCI International, Inc., KCI Europe Holding B.V. , och KCI Medical Resources. KCI äger andra webbplatser, men dessa Användarvillkor beskriver reglerna för besökare på denna KCI-webbplats och gäller inte för andra webbplatser som ägs av KCI. Du bör observera användarvillkoren som finns på andra KCI-webbplatser när du besöker dem.

Mot vederlag, inklusive din användning och åtkomst till någon avdelning på webbplatsen, samtycker du till följande villkor genom din användning och/eller åtkomst till webbplatsen:


Tillbaka till överst på sidan

VEM KAN JAG KONTAKTA VID NÖDFALL?

DENNA WEBBPLATS GER INTE MEDICINSKA RÅD. OM DU TROR ATT DU ÄR I EN NÖDSITUATION SKALL DU RINGA DIN LÄKARE ELLER DITT LOKALA NÖDNUMMER (DVS. 112) OMEDELBART.


Tillbaka till överst på sidan

OM INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS

Denna webbplats kan innehålla information som omfattar medicinska och hälsorelaterade ämnen. Informationen har inte för avsikt att ersätta råd som kan ges av en legitimerad läkare eller övrig vårdpersonal. Du skall inte använda denna information för att diagnostisera ett hälsoproblem eller en sjukdom. Du skall alltid rådfråga en legitimerad läkare eller annan vårdpersonal. Patienter skall alltid rådfråga medicinsk vårdpersonal, såsom en läkare, för att besluta om rätt diagnos och vilken behandling som är lämplig i varje enskilt fall. Materialet på denna webbplats är endast avsett att fungera som allmän utbildningsinformation. Information som du läser på denna webbplats kan inte ersätta relationen du har med vårdpersonal. KCI arbetar inte inom vården eller tillhandahåller medicinska tjänster eller råd och informationen på denna webbplats skall inte betraktas som medicinska råd.


Tillbaka till överst på sidan

IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

© 1998 - 2013 KCI Licensing, Inc.Med ensamrätt. Alla bilder som används på denna webbplats ägs, är licensierade eller används med tillåtelse av KCI Licensing, Inc. och dess filialer endast för användning av denna webbplats. Obehörig användning, kopiering eller visning är förbjuden.

GORE-TEX® eller GORE® Medical fabric är ett registrerat varumärke som tillhör W. L. Gore and Associates. 3M™ och Tegaderm™ är varumärken som tillhör 3M Company. Såvida det inte anges specifikt i innehållet på webbplatsen ägs alla andra varumärken och tjänstemärken som identifierar produkterna eller tjänsterna på denna webbplats och relaterade länkar eller som på annat sätt anges i detta dokument av KCI Licensing, Inc., dess filialer och licensgivare.

Flera, om inte de flesta, av KCI:s produkter och tjänster som beskrivs på denna webbplats [www.kci-medical.se] är patenterade och/eller patentsökta i vissa jurisdiktioner. Inget som anges i detta dokument skall tolkas som att någon licens eller rättighet tilldelas under något KCI Licensing, Inc. patent, någon copyright, något varumärke eller några andra rättigheter som ägs av KCI Licensing, Inc., eller dess filialer och deras respektive licensgivare (som tillsammans utgör “KCI”). Du bekräftar att materialen på denna webbplats ägs av KCI och dess filialer. Du får endast använda den immateriella äganderätten på denna webbplats, såsom uttryckligen tillåts och anges i Användarvillkoren, och inte för något annat ändamål. Du samtycker till att inte ta bort några av företagets meddelanden eller anmärkningar från något material som används från webbplatsen. Du samtycker också till att all information och alla data som lagras på denna webbplats eller som härleds därifrån ägs av KCI. Frånvaron av en varumärkesbeteckning på något KCI-varumärke utgör inte något undantag från KCI:s rättigheter avseende det varumärket eller några andra immateriella äganderättigheter.


Tillbaka till överst på sidan

DIN FEEDBACK, KOMMENTARER OCH IDÉER.

Även om KCI gärna tar emot feedback, kommentarer och idéer från besökare på denna webbplats vill vi att du förstår att all information som du lämnar ut via denna webbplats kommer att anses vara icke personlig, icke konfidentiell och icke privatägd (förutom personlig information, såsom definieras i vår sekretesspolicy). Om du skickar idéer, information, koncept, know-how, tekniker eller material till oss via denna webbplats ger du därmed KCI en obegränsad, royaltyfri och oåterkallelig rätt att använda, kopiera, visa, arbeta med, ändra, överföra och distribuera dessa uppgifter på vilket sätt som helst och samtycker till att KCI har rätt att använda uppgifterna för alla ändamål (kommersiella eller icke-kommersiella).


Tillbaka till överst på sidan

INGA GARANTIER


INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG.KCI GARANTERAR ELLER TILLFÖRSÄKRAR INTE ATT INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA LÄMPLIG ELLER FELFRI.INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖRVARNING. KCI HAR INTE GRANSKAT ALLA WEBBPLATSER SOM KAN VARA LÄNKADE TILL DESS WEBBPLATSER OCH GODKÄNNER INTE ELLER ANSVARAR FÖR INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER SOM INTE HÖR TILL FÖRETAGET ELLER NÅGRA ANDRA WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL DESSA WEBBPLATSER. DIN ANVÄNDNING AV SÅDANA LÄNKAR SKER PÅ EGEN RISK.

De ställningstaganden och åsikter som reflekteras i artiklarna, publikationerna och fallstudierna som ingår i eller är kopplade till denna webbplats delas inte nödvändigtvis av KCI, dess dotterbolag, filialer eller licensgivare, och eftersom de flesta studierna är fristående studier kan inte KCI garantera eller tillförsäkra tillförlitligheten i studieresultaten och slutsatserna.


Tillbaka till överst på sidan

ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL KCI, DESS BEFATTNINGSHAVARE, CHEFER, DOTTERBOLAG, OMBUD, ANSTÄLLDA, EFTERTRÄDARE ELLER ÖVERTAGARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJD- ELLER STRAFFSKADOR SOM ÄR EN FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER AV INFORMATIONEN SOM GES PÅ DENNA WEBBPLATS. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER OM DEN HÄVDADE ANSVARSSKYLDIGHETEN BASERAS PÅ AVTAL, SKADERÄTT, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER PÅ NÅGOT ANNAT, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL EN SÅDAN SKADA. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SKALL KCI:S ANSVARSSKYLDIGHET I SÅDANA JURISDIKTIONER BEGRÄNSAS TILL DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER.

DEN TOTALA ANSVARSSKYLDIGHETEN SOM AVSER KCI, DESS BEFATTNINGSHAVARE, CHEFER, DOTTERBOLAG, OMBUD, ANSTÄLLDA, EFTERTRÄDARE, ÖVERTAGARE, REPRESENTANTER ELLER LEVERANTÖRER, OM TILLÄMPLIGT, FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SKALL BEGRÄNSAS TILL DINA TOTALA FAKTISKA SKADOR, SOM INTE FÅR ÖVERSKRIDA U.S. $ 100.00 ANSVARSBEGRÄNSNINGEN KANSKE INTE GÄLLER I VISSA STATER ELLER LÄNDER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL KCI, DESS BEFATTNINGSHAVARE, CHEFER, DOTTERBOLAG, OMBUD, ANSTÄLLDA, EFTERTRÄDARE, ÖVERTAGARE, REPRESENTANTER eller LEVERANTÖRER, HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR FÖRUTOM I DE FALL SOM HAR BESKRIVITS OVAN. ALLA ANDRA SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA OCH TYPISKA SKADOR ELLER FÖLJD- OCH STRAFFSKADOR SOM ÄR EN FÖLJD AV NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER DESS MATERIAL UTESLUTS ÄVEN OM KCI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.


Tillbaka till överst på sidan

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan ge länkar till andra webbplatser samt material och information som kontrolleras av tredje part. KCI ansvarar inte för något innehåll på någon annan webbplats och är inte ansvarsskyldig för skador som kan uppstå från innehållet på sådana webbplatser eller användningen av någon information som du kanske utlämnar till sådana webbplatser. KCI granskar, övervakar eller kontrollerar inte användningen av personuppgifter på tredje parters webbplatser som du kan få tillträde till genom en länk på denna webbplats. Dessa länkar ges endast för bekvämlighets skull.


Tillbaka till överst på sidan

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla KCI, dess moderbolag, befattningshavare, chefer, ombud, anställda och övertagare skadelösa från allt ansvar, alla skadeanspråk och kostnader, inklusive advokatarvoden som kan uppstå i samband med din användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsning, brott mot användarvillkoren. KCI förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva ansvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig. I alla fall samtycker du till att samarbeta med KCI genom att tillförsäkra dina ansvarsskyldigheter.


Tillbaka till överst på sidan

FRAMTIDA FRAMSTÄLLNINGAR

Webbplatsen kan innehålla framtida regler och framställningar, inklusive, bland annat, ledningens uppskattningar för framtida prestationer, inkomster och avkastningar, ledningens tillväxtmål och förmåga att generera konsekventa driftsförbättringar. Dessa framtida regler och framställningar är baserade på förväntningar endast från och med den tidpunkt då reglerna och framställningarna utarbetades och är föremål för ett antal risker och ovissheter som skulle kunna medföra att vi misslyckas med att uppnå våra vid den tidpunkten aktuella planeringar och andra förväntningar, såsom en förändring i efterfrågan på en KCI-produkt, till följd av ökad konkurrens, en förändring i betalarens återbetalningsregler eller vår förmåga att skydda våra immateriella äganderättigheter och allmänna ekonomiska villkor. All information som framställs i någon presentation på webbplatsen gäller från och med det datum den utarbetades och har inte uppdaterats sedan detta datum. Vi tar inte på oss ansvaret att uppdatera denna information. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka vår verksamhet och våra finansiella resultat finns inkluderat i våra arkiv U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive våra årsrapporter på formulär 10-K och kvartalsrapporter på formulär 10-Q, inklusive, bland andra avdelningar, under rubrikerna "Riskfaktorer" och "Ledningens diskussion och analys av finansiella villkor och driftsresultat," som finns arkiverade med SEC och tillgängliga på SEC webbplatsen på www.sec.gov.


Tillbaka till överst på sidan

TILLÄMPLIGA LAGAR

Denna KCI-webbplats [local domain] innehåller information om produkter som kanske eller kanske inte finns tillgängliga i något specifikt land och, om tillämpligt, kanske eller kanske inte har fått godkännande eller marknadsgodkännande av ett reglerande organ för olika anvisningar och restriktioner i olika länder. Varje land har specifika lagar, förordningar och medicinska riktlinjer som styr förmedlingen av medicinsk eller annan information om medicinska produkter på Internet. Inget i detta dokument skall tolkas som ett främjande av någon produkt eller en anvisning om någon produkt som inte tillåts enligt lagar och förordningar i det land där läsaren bor.

Dessa användarvillkor, sekretesspolicyn och användningen av denna webbplats styrs av lagarna i USA och delstaten Texas. Alla rättsliga förfaranden med avseende på denna webbplats skall endast behandlas i de federala domstolarna eller behörig domstol i delstaten Texas. Trots vad som nämns ovan är KCI berättigat till att söka säkerhetsåtgärder (eller motsvarande slag av brådskande rättsliga åtgärder) i vilken jurisdiktion som helst.


Tillbaka till överst på sidan

ANDRA REGLER OM DENNA WEBBPLATS

Förutom reglerna i dessa användarvillkor och sekretesspolicyn kan ytterligare villkor gälla när du får tillträde till särskilda tjänster eller material på vissa avdelningar på denna webbplats, såsom när du köper utökade tjänster eller om du följer en länk från denna webbplats. Vänligen läs KCI:s sekretesspolicy för att få reda på hur vi skyddar och använder information som vi samlar in genom denna webbplats.
Dina skyldigheter under denna avdelning och avdelningarna som heter "Din feedback", "Immateriell äganderätt", "Skadeersättning", "Inga garantier" och "Ansvarsbegränsning" kommer att fortsätta gälla när dessa användarvillkor upphör.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller sekretesspolicyn anses vara ogiltig av någon domstol med behörig jurisdiktion skall ogiltigheten av den bestämmelsen inte påverka giltigheten av de resterande bestämmelserna i dessa användarvillkor eller sekretesspolicyn, som skall förbli giltiga och i kraft. Inget undantag av något av dessa användarvillkor eller sekretesspolicyn skall anses vara ett ytterligare eller kontinuerligt undantag av de resterande villkoren eller några andra villkor.

Din användning och ditt tillträde till KCI:s webbplats innebär att du har förstått och samtyckt till KCI:s sekretesspolicy enligt  Online sekretesspolicy .


  • Rekommendera oss på Facebook.com
  • Tweeta
  • Besök vår sida på YouTube

Viktigt meddelande för patienter

Rättsligt meddelande | Sekretesspolicy | Kontakta oss


© 1998 – 2013 KCI Li.ensing, Inc. Med ensamrätt.    DSL# 09-03-193.SE

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för Sverige. Denna webbplats innehåller information om produkter som kanske inte är tillgängliga i alla länder.